Siirry sisältöön

Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten.

Toisinaan järjestelyt vaativat muuttamisen toiselle paikkakunnalle. Siirtovelvollisten osalta muutosta aiheutuvat kustannukset korvataan sopimuksen mukaisesti.

Puolustusvoimien muutto- ja siirtokustannusten korvaussopimus on eri kuin valtion yleisen virkaehtosopimuksen muuttokustannusten korvaussopimus. Sopimus sisältää myös siirtymisvelvollisuuteen liittyvät siirrot. Sopimus on painotuksiltaan ja korvauksiltaan erilainen kuin yleisen virkaehtosopimuksen vastaava sopimus.

Virkamiehelle korvataan siirrosta toiselle paikkakunnalle aiheutuneista muuttokustannuksista seuraavia korvauksia:

 • Virkamiehen ja perheenjäsentensä matkustamiskustannukset muuttomatkalta
 • Päiväraha virkamiehelle muuttoon käytetyltä ajalta
 • Tavanomaisen koti-irtaimiston kuljetuksesta aiheutuneet välttämättömät kustannukset
 • Muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheutuneista kustannuksista
 • Virkamiehen ja hänen perheenjäsenensä tekemät tutustumismatkat uudelle sijoituspaikkakunnalle
 • Majoittumiskorvausta
 • Perheellisille virkamiehille erityiskorvausta erillään asumisesta
 • Uuden asunnon hallintakustannuskorvaus

Muutettavien henkilöiden määrä vaikuttaa muuttorahan suuruuteen. Muuttorahaan on oikeutettu jo yksin muuttava, suurin korvaus tulee kolmen tai useamman perheeseen kuuluvan muuttavan osalta. Jos siirto kohdistuu kumpaankin puolisoon samanaikaisesti, suoritetaan muuttoraha toiselle. Mikäli siirtymisajankohtien välinen aika on vähintään kuusi kuukautta, suoritetaan lisäksi toiselle puolisolle 50 prosenttia muuttorahasta.

Perheelliselle virkamiehelle suoritetaan erityiskorvausta 36 kuukauden ajan niiltä työssäolovuorokausilta, kun hän on siirtoon liittyen joutunut erillään perheestään. Korvauksen suuruus on 30 prosenttia yleisen matkakustannusten koskevien sopimusmääräysten mukaisesta päivärahasta.

 • Uusi tehtävään määräys samalla paikkakunnalla kolmen vuoden kuluessa tai välittömästi sen jälkeen => erityiskorvausta maksetaan vielä 12 kuukauden ajan.
 • Virkamiehelle tai yhdelle hänen perheenjäsenistään suoritetaan 78 matkan matkustamiskustannusten korvaamiset perheen asuinpaikkakunnalle tai uudelle virkapaikkakunnalle ja takaisin.

Muutto- ja siirtokustannusten korvaustasoja on parannettu kahdella viimeisellä virastoerällä vuosina 2018 ja 2019.

Muuttokustannuksia ei makseta

 • Kun sopimuksen mukainen paikkakunta ei muutu.
 • Kun siirron takia virkamiehen työmatka on enintään 50 kilometriä yhteen suuntaan lyhintä yleistä tieliikenneväylää käyttäen.
 • Virkamies itse pyytää siirtoa ja se ei perustu työnantajan tarpeeseen.

Mikäli virkamiehelle on myönnetty virkavapaata muuttoa varten, voidaan hänelle maksaa täysi palkkaus enintään kolmelta vuorokaudelta. Tämä enimmäismäärä sisältää myös muuttoon käytetyn ajan.

Lisäksi virkamiehelle ja yhdelle perheenjäsenelle voidaan suorittaa matkakustannusten korvausta kolmelta edestakaiselta matkalta ja majoittumiskorvausta kolmelta vuorokaudelta.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen

 • Palkitseminen ja ylentäminen Puolustusvoimissa

  Palkitseminen on taitolaji. Oikeudenmukaisella ja oikea-aikaisella palkitsemisella ja voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä. Epäoikeudenmukaiseksi koettu huomioiminen voi sen sijaan lamaannuttaa.

 • Sinun edunvalvojasi

  Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

 • Yhdistys jäsenen asialla

  Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.