Siirry sisältöön

Muista päivittää tehtävänkuvauksesi

Jokaisella Puolustusvoimien työntekijällä on PVSAP-Fiori tehtävänkuvausjärjestelmässä kuvaus omasta tehtävästä. Esimies määrittelee järjestelmään alaisilleen ne työt, jotka alaisen on omassa tehtävässään suoritettava.

Kuva: Markus Viitanen

Tehtävänkuvaus tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin mahdollisten muutosten takia. Tehtävänkuvaukset tarkastetaan vähintään kerran vuodessa, kehityskeskustelujen yhteydessä.

Tehtävänkuvauksen laatimisesta, päivittämisestä ja sen sisällöstä vastaavat yhdessä sen allekirjoittajat eli tehtävänhoitajan esimies ja tehtävänhoitaja itse. Tehtävänkuvauksen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukainen. Allekirjoitettu ja vahvistettu tehtävänkuvaus on palkanmaksun peruste. Tehtävänkuvaukseen kirjoitetun sisällön perusteella virkamiehen tehtävän vaativuus määritellään arvioinnissa tasoille AU3-AU9.

Hyvin laaditussa tehtävänkuvauksessa virkamiehen tehtävän jokainen osio on avattu laajasti. Selkeästi otsikoitujen ja määriteltyjen työerien prosenttiosuudet kokonaistyöajasta on määritelty mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Tehtävänkuvauksen ensimmäinen osio koostuu runkotehtävästä ja sen vaatimuksista. Otsikon alle kootaan runkotehtävän sisältö, vaativuuden mukaiseen järjestykseen. Sen jälkeen kuvaukseen kirjataan oman tehtävän ulkopuoliset, merkittävät vastuut, esimerkiksi sijaistamisroolit.

Tehtävän sisällön laatimisen jälkeen kirjataan alakohdat, joilla tulee avata yksityiskohtaisempaa tietoa sisällön tueksi. Alakohdista selviävät muun muassa tehtävässä tarvittavat työvälineet, johtamis- ja ohjaustehtävät sekä alaisten ja ohjattavien määrä. Aliupseerien arviointijärjestelmä tunnistaa lisäksi vuorovaikutuksen laajuuden mutta myös työolosuhdetekijät. Työolosuhdetekijät kertovat muun muassa, tekeekö virkamies toimistyötä vai onko hän alttiina maasto-olosuhdetekijöille. Myös alakohdilla on merkitystä tehtävänvaativuutta arvioitaessa.

Viimeisimpänä tehtävänkuvauksissa on kohta ”Muut asiat/tehtävässä tapahtuneet olennaiset muutokset”.  Jos tehtävänkuvaus on muuttunut, tähän kohtaan kirjataan tarkasti ja lyhyesti ne olennaiset asiat, jotka tehtävässä ovat muuttuneet. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi, mitä vaatimuksia tehtävään on lisätty tai mitä siitä on poistettu.

Luottamusmies auttaa jäseniä tehtävänkuvauksiin liittyvissä asioissa. Varsinaiseen sisältöön hän ei kuitenkaan ota kantaa. Myös työpaikan henkilöstöasioiden hoitaja pystyy auttamaan tehtävänkuvauksen kirjoittamisessa. Virkamies itse ja hänen esimiehensä ovat kuitenkin parhaita asiantuntijoita tehtävän sisällön määrittelyssä. 

Tehtävänkuvaus

 1. Tarkasta tehtävänkuvauksesi vähintään kerran vudessa
 2. Hyvässä kuvauksessa on 2-3 hyvin otsikoitua ja avattua prosenttiosuutta
 3. Henkilöstöasioiden hoitaja ja luottamusmies ovat tehtävänkuvausten asiantuntijoita

Kimmo Ojala

Luottamusmies

Logistiikkalaitos

 • Työterveyshuolto ammattisotilaan tukena

  Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea aktiivisesti työntekijän työkykyä koko työuran ajan.

 • Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

  Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

 • Palvelussuhdeasuntojen vuokraus

  Palvelussuhdeasunnolla tarkoitetaan puolustushallinnon henkilöstön tukemista asunnon vuokraamisessa. Palvelun ensisijaisena kohteena ovat paikkakunnalta toiselle siirretty, valmistuva ja rekrytoitu henkilöstö.