Siirry sisältöön

Osallistu vuosikokoukseen

Vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua oman yhdistyksensä päätöksentekoon. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Tämä ääni kannattaa käyttää yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Useimmilla Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksillä on yksi vuosikokous. Se pidetään kevätkauden aikana, toukokuun loppuun mennessä. Jos yhdistyksellä on sekä kevät- että syyskokous, sääntömääräiset asiat käsitellään sääntöjen mukaisesti kahdessa osassa.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kun kokouksessa äänestetään, päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kun vaalissa valitaan henkilöitä luottamustehtäviin ja äänet menevät tasan, arpa ratkaisee.

Yhdistyksen hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle. Kutsu lähetetään kaikille jäsenille sääntöjen mukaisesti esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla. Vuosikokouksissa käsitellään vähintään niin sanotut sääntömääräiset asiat. Näitä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Vuosikokous käsittelee myös hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja toimintakertomukseksi ja valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä tilin- tai toiminnantarkastajan.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa voi käsitellä vain niitä asioita, mitkä on esitetty kokouskutsussa. Myös jäsenillä on mahdollisuus esittää hallitukselle asioita vuosikokouksen käsiteltäväksi. Jäsen voi myös asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen tai puheenjohtajaksi.

Myös korona-aikana vuosikokous on mahdollista järjestää turvallisesti niin, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista antaa yhdistyksille mahdollisuuden järjestää keväällä 2021 pidettäviä vuosikokouksia etäosallistumismahdollisuudella, vaikka tämä yhdistyksen sääntöjen mukaan ei olisikaan mahdollista. Yhdistysten kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus ja tarjota jäsenille mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Osallistumalla vuosikokoukseen, pääsee hyvin tutustumaan oman yhdistyksen toimintaan. Vuosikokous on myös luonteva paikka verkostoitua yhdistyksen hallituksen, luottamusmiesten ja muiden jäsenten kanssa. Osallistumalla paikallisyhdistyksen vuosikokoukseen pääset käyttämään päätösvaltaa omassa yhdistyksessäsi.

Tietoa oman yhdistyksesi kokouskäytännöistä ja toiminnasta saa yhdistyksen hallituksen jäseniltä ja luottamusmieheltä.

Teksti: Aleksi Laurila, Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen

  • Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

    Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

  • Ammattisotilaan pukeutuminen

    Puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva ovat velvollisia palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.