Siirry sisältöön

Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.

Nyt tuo jälkimmäinen ajankohta lähestyy ja se tarkoittaa, että syksyllä 2022 käynnistyville koulutuksille hakeutuminen tapahtuu 1.4.2022 mennessä. Puolustusvoimallista täydennyskoulutusta ohjaa normi HP910, jonka liitteestä löytyvät aliupseerien täydennyskoulutuksen tarkemmat ohjeet.

Pääesikunnan asiakirja AR13725 (Puolustusvoimien täydennyskoulutuskalenteri vuodelle 2022) antaa tarkempaa tietoa koulutustapahtumien järjestelyvastuusta, ajankohdasta, hakeutumisen määräajoista ja koulutusten laajuudesta.

Valtaosaan koulutuksesta hallintoyksikkö ilmoittaa opiskelijat suoraan koulutuksen järjestäjälle hyväksyttäväksi oman puoltojärjestyksen mukaisesti. Mestaritason opinnot tekevät tässä poikkeuksen, sillä niihin valittavat opiskelijat nimetään. Hallintoyksikkö esittää puoltojärjestyksessä kaikkia hakijoita sotakoululle (myös ei puolletut hakemukset), joka kokoaa esitykset ja lähettää ne puolustushaaraesikuntaan tai Logistiikkalaitoksen esikuntaan nimettäväksi. Lopuksi koulutuksen järjestäjä hyväksyy nimetyt opiskelijat. Vuoden 2022 mestaritason opintojen järjestelyvastuussa on Ilmasotakoulu ja hakeutumisen määräaika on 1.4.2022.

Hakeutumisen yhteydessä tulee myös tarkastella aikaisempaa työkokemusta ja koulutusta, sillä AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) hakemuksen kautta voi saada opinnoista hyväksilukua/korvaavuutta. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijan opintosaavutukset dokumentoidaan, arvioidaan, hyväksytään ja kirjataan opintosuorituksiksi. Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, jonka opintojaksoista hän hakee hyväksilukua. Hyväksi lukeminen sovitaan aina tapauskohtaisesti.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Tapaturma työtehtävissä

    Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.

  • Edunvalvojat koulutukseen

    Aliupseeriliitto järjestää vuoden 2017 aikana 12 ammattiyhdistyskurssia ja kaksi järjestötoimintakurssia. Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä järjestötoiminnan peruskurssin ja puheenjohtajien neuvottelupäivät.

  • Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

    Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää Puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoja sotilasammattihenkilöstä sotilasmestariin. Aliupseerilla on palvelusarvonsa ohella myös oma reservin sotilasarvo, joka voi olla sama tai eri kuin aliupseerin palvelusarvo.