Siirry sisältöön

Palkankorotus ja parannuksia työaikaan

Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukainen kahden prosentin palkankorotus tulee maksettavaksi kesäkuun alusta lukien. Maaliskuussa tehty sopimus korjaa myös sairauspoissaolopäivien työaikamerkintää koskevaa epäoikeudenmukaisuutta.

Virkamiesten ja työntekijöiden taulukkopalkkoja  korotetaan 1.6.2022 alkaen kahdella prosentilla. Myös niitä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita vakiintuneen käytännön mukaisesti korotetaan yleiskorotusten yhteydessä, korotetaan kahdella prosentilla. Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka kertoo, että näitä eriä aliupseereilla ovat esimerkiksi lennonvarmistusvastuulisä, lentoteknillinen vaara- ja vastuulisä, sotaharjoituskorvaus ja meripalvelukorvaus.

Kahden prosentin korotus on samalla tasolla kuin muissa tähän mennessä tehdyissä sopimuksissa. Valitettavasti inflaatio näyttäisi tällä hetkellä jatkuvan korkeampana kuin kaksi prosenttia. Siksi haluamaamme kasvua ostovoimaan ei täysin saavutettu.

Uusi virkaehtosopimus on mallia 1+1 vuotta. Sopimuskausi on 1.3.2022 – 29.2.2024. Ensimmäisen vuoden korotuksista sovittiin maaliskuun alussa. Surkka kertoo, että sopijaosapuolet, JHL, JUKO, PRO sekä Valtion työmarkkinalaitos, sopivat vuonna 2023 maksettavasta korotuksesta ja toteutusajankohdasta viimeistään 21.12.2022.

Mikäli vuoden 2023 korotuksista ei tuohon mennessä päästä yksimielisyyteen, sopijaosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 28.2.2023.  Sopimuksen voimaantulo vaatii vielä Eduskunnan hyväksymisen.

Valtion virka- ja työehtosopimus syntyi hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Surkka muistuttaa, että kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on aiheuttanut merkittävän vajeen julkiseen talouteen.

Neuvottelut aloitettiin tammikuussa 2022. Neuvottelujen aikana tilanne muuttui dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tämä aiheutti uudenlaisen paineen sovun löytämiseen. Sodan seurauksena inflaatio kiihtyi edelleen ja talouden kehittymisen ennustaminen on entistä hankalampaa. Tällä oli suuri merkitys siihen, että sopimuksesta tuli 1+1 -muotoinen, eli toisen vuoden palkankorotuksesta sovitaan myöhemmin.

Ei virastoerää tällä kierroksella

Virkaehtosopimuksen ensimmäiselle vuodelle  sovittu palkankorotus ei tällä kertaa sisältänyt virastoerää. Virastoerä on rahasumma, jonka käytöstä Puolustusvoimien henkilöstöä edustavat järjestöt ja Puolustusministeriö sopivat yhdessä. Surkka pitää tärkeänä, että joulukuussa 2022 sovittavassa toisen vuoden palkankorotuksessa on mukana virastoerä.

Aliupseeriliiton jäsenet ovat edustajakokouksessa hyväksyneet tavoitteita, joita voimme edistää ainoastaan virastoeräneuvottelujen kautta. Edellisillä sopimuskierroksilla tärkeimpänä yhteisenä kehityskohteena työnantajan kanssa on ollut palkkausjärjestelmän kehittäminen. Tätä työtä haluamme jatkaa yhdessä edelleen.

Surkka kertoo, että Aliupseeriliitolle tärkeä asia on uuden vaativuusluokan avaaminen.

Sovimme työnantajan kanssa jo edellisellä kierroksella uuden vaativuusluokka AU9:n tarpeen selvittämisestä. Tämän selvityksen tuloksia emme vielä ole saaneet. Koska aliupseerit tekevät yhä vaativampia tehtäviä, vaativuus tulee jatkossa huomioida myös palkkausjärjestelmässä.

Merkittävä parannus jaksotyön työaikamerkintään

Virkaehtosopimuksessa sovittiin jaksotyötä tekeville erittäin merkittävästä uudistuksesta. Jatkossa jos virkamies sairastuu yllättäen, jakson työajaksi merkitään vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty aika.

Yllättävällä sairastumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa virkamies äkillisen ja ennalta arvaamattoman sairauden, tapaturman tai työtapaturman vuoksi yllättäen sairastuu työjakson aikana. Ennakolta sovitut leikkaukset ja hoidot eivät ole sopimuksen mukaisia yllättäviä tapahtumia.

Puheenjohtaja on tyytyväinen uudistukseen. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa äkillinen sairastuminen ei enää syö tehtyjä ylitöitä.

Tämä on merkittävä uudistus kaikille jaksotyötä tekeville. Tähän asti sairauspoissaolopäivät ovat olleet keskeytyspäiviä ja niiden työajallinen arvo on ollut 5,28. Mikäli suunniteltu 12 tunnin vuoro on muuttunut sairauspoissaolon myötä keskeytyspäiväksi, on jakson kokonaiskertymä vähentynyt teknisesti ja samalla ovat mahdolliset ylityöt kadonneet jakson lopussa.

Muutos tulee voimaan 31.10.2022 alkavan jakson alussa.

Perhevapaisiin parannuksia

Perhevapaiden palkallisuuteen tulee merkittävä parannus elokuusta alkaen. Virkaehtosopimuksen mukaan synnyttävä vanhempi saa edelleen perhevapaasta palkkaa yhteensä 72 arkipäivältä. Surkka kertoo, että toiselle vanhemmalle maksetaan jatkossa palkkaa 18 arkipäivältä. Aikaisemmin palkallisia perhevapaapäiviä oli kuusi.

Perhevapaisiin tulevat parannukset palvelevat hyvin Aliupseeriliiton jäseniä. Jäsenemme ovat nuoria ja monet heistä perheenperustamisiässä.

Jatkossa virkamies ja työnantaja voivat sopia vuosiloman vaihtamisesta rahaksi. Sopimus voidaan tehdä viidestä vuosilomapäivästä, 25 vuosilomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä.

–  Loman vaihtaminen rahaksi on tehty nyt mahdolliseksi. Ensisijaisesti vuosiloma on kuitenkin tarkoitettu virkamiesten palautumiseen työn rasituksista. Muistutan, että työntekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuuttaa luopua ansaitsemistaan lomapäivistä. Aliupseeriliitto on tuonut useasti esille huolensa jäsenten työssäjaksamisesta. Lomapäivien vaihtaminen rahaan ei liene oikea ratkaisu edistää omaa jaksamista.

Virkaehtosopimuksessa sovitut muutokset, mitkä koskevat Puolustusvoimien virkamiehiä, heijastetaan Puolustusvoimien tarkentaviin virkaehtosopimuksiin ja soveltamisohjeisiin toukokuun loppuun mennessä Puolustusvoimien henkilöstöä edustavien järjestöjen ja Puolustusministeriön välillä käytävissä neuvotteluissa.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Ville Nevalainen, Mikko Partiainen, Riku Rissanen, Asta Ruuskanen

  • Korotukset yleisen linjan mukaisesti

    Valtiovarainministeriö ja valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pääsivät sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2020 – 2022. Sopimus syntyi edellisen sopimuskauden viimeisenä päivänä. Sopimukseen sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuksesta ja virastoerästä.

  • Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

    Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.