Siirry sisältöön

Yhteistoiminta on avointa ja reilua toimintaa

Vääpeli Tero Majuri on toiminut työpaikkansa yhteistoimintaelimessä yli kymmenen vuotta. Perusta tuleviin luottamustehtäviin syntyi lapsuuden kodissa. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat Majurin mukaan eväitä, jotka hän sai vanhemmiltaan.

Vartiopäällikkönä työskentelevän Majurin  virkapaikalla on koko hänen työuransa ollut aktiivisia ja osaavia henkilöstön edustajia. He aikoinaan näyttivät Majurillekin mallia siitä, miten jäsenten etuja ajetaan.

Virkapaikallani on aina ollut vahva edustus luottamustoiminnassa. Tämän vuoksi oli helppo lähteä luottamustehtäviin. Minulla oli hyvät mentorit auttamassa ja tukemassa uudessa tehtävässä. He loivat hyvän kivijalan toiminnalle.

Majuri on toiminut työpaikallaan erilaisissa luottamustehtävissä vuodesta 2011 alkaen. Luottamustehtävässään Majuri noudattaa kotoa saatuja oppeja. Hän toivoo ja odottaa, että asiat tehdään työpaikalla pykälien mukaan ja oikeudenmukaisesti.

Haluan, että henkilökunnalla arki luistaa työpaikalla ja sen ulkopuolella. Haluan, että työhön liittyvät asiat ovat kunnossa ja oikeudenmukaisesti hoidettu. Kaikkia tulee kohdella reilusti ja tasapuolisesti.

Parempaa laatua työelämään

1. Logistiikkarykmentin yhteistoimintaelimen jäsenenä toimiva Majuri kertoo, että yhteistoiminnan tavoitteena on kehittää viraston toimintaa ja edistää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön asemaa virastossa. Yhteistoiminnalla edistetään työelämän laatua sekä valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.

Yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajaa neuvottelemaan ja keskustelemaan työntekijöiden kanssa heitä koskevista asioista. Majuri pitää tärkeänä, että työntekijät käyttävät tätä mahdollisuutta edistääkseen oman työpaikkansa asioita.

Asiat eivät mene itsestään eteenpäin, vaan meidän täytyy itse tehdä niille jotakin. Me pystymme YT-elimessä vaikuttamaan omaan arkeemme ja mahdollisiin epäkohtiin.

Jotta työntekijät saavat haluamansa asiat YT-elimen käsittelyyn, niistä tulee kertoa yhteistoimintaelimen edustajalle. Työpaikkojen yhteistoimintaelimessä on paikallisten, aliupseereita edustavien yhdistysten valitsemia jäseniä.

Työntekijät voivat kertoa meille YT-edustajille näistä asioista ja me viemme niitä eteenpäin päättäville elimelle.

Avointa ja reilua toimintaa

Majurin mukaan hänen työpaikallaan YT-elin toimii lain edellyttämällä tavalla. Asiat valmistellaan etukäteen, kokouskutsut tulevat hyvissä ajoin ja asiat käsitellään kokouksessa asianmukaisesti.

Jos haluan asioita käsiteltäväksi, saan ne esityslistalle. YT-elimessä on mahdollisuus käsitellä hyvinkin nopeasti asioita.  Tämä on avointa ja reilua toimintaa.

Majurin työpaikalla aliupseereita yhteistoimintaelimessä edustavat jäsenten valitsema luottamusmies ja varaluottamusmies sekä heille valitut varahenkilöt. Myös muilla henkilöstöryhmillä on omat edustajat. Työnantajaa edustavat esikuntapäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstösektorin johtaja. Majuri pitää tärkeänä hyvää ja rakentavaa yhteystyötä työnantajan kanssa.

Yhteistoimintaelimessä käsitellään Majurin mukaan tyypillisesti henkilöstöryhmä- ja tehtävänimikemuutoksia, organisaatiomuutoksia ja niiden vaikutuksia sekä monenlaisia työolosuhteisiin liittyviä asioita. Majuri haluaa valmistella aliupseereita koskevat asiat mahdollisimman hyvin ja pyytääkin omia edustettaviaan pohtimaan aina perusteluja esitetyille kehitystoiveille.

Pyydän kaikki ehdotukset kirjallisina, perusteluineen, jotta minulla on varmasti hyvät perusteet asian eteenpäin viemiselle. Perusteluissa on hyvä nostaa esille esimerkiksi, miten joku asia vaikuttaa työolosuhteisiin ja mihin asian korjaaminen vaikuttaisi.  Jos asia vaatii, käyn tutustumassa tarkemmin kehityskohteeseen ja pohdin sen jälkeen, mitä asialle on tehtävissä.

Aliupseerien YT-edustajan vastuulla on tiedottaa yhteistoimintaelimessä käsitellyistä asioista omalle henkilöstöryhmälleen.

Pyrin välittämään edustettavilleni YT-asioista sellaista tietoa, mistä on heille tosiasiallisesti hyötyä. Elämme muutosaikaa, joten tiedotettavaa on ajoittain paljonkin. Lähetän sähköpostia ja soitan jäsenille. Tapaan edustettavia myös heidän työpaikoillaan.

Uudet henkilöstönedustajat tervetulleita

Majuri toivoo omallekin työpaikalleen uusia kasvoja  mukaan jäsenten asioita edistämään. Syksyllä 2023 on luottamusmiesvaalit ja uudet luottamusmiehet aloittavat tehtävissään maaliskuussa 2024.  Samalla myös YT-elimeen nimitetään uudet jäsenet.

–  Jos olet kiinnostunut henkilöstön edustajan tehtävistä, ota yhteyttä paikallisiin luottamusmiehiin, oman yhdistyksen hallituksen jäseniin tai muihin paikallisiin toimijoihin. Kaikille voi soittaa ja kaikilta voi kysyä.

Majuri on alusta lukien kouluttautunut aktiivisesti luottamustehtäviinsä. Hän osallistuu säännöllisesti Aliupseeriliiton järjestämiin luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen jäsenten koulutustilaisuuksiin. Myös uudet henkilöstön edustajat pääsevät välittömästi koulutuksen piiriin.

–  Liiton tarjoamaan koulutukseen kannattaa osallistua. Se helpottaa asioiden hoitamista ja arjen haasteista selviämistä. Meillä on hyvä koulutus ja hyvät verkostot. Pystymme siksi matalalla kynnyksellä hoitamaan asioita.

Majurin mukaan YT-edustajana toimimista edistää huolellinen perehtyminen asioihin, avoin mieli ja hyvä yhteistyökyky.

Tämä työ edellyttää pitkäjänteisyyttä. Toiminta yhteistoimintaelimessä vaatii kokouksiin osallistumista sekä perehtymistä käsiteltäviin asioihin ja yhteistoimintalakiin. Toimiva vuorovaikutus on tärkeä asia. On tärkeää, että YT-edustaja osaa keskustella asioista työnantajan ja luottamusmiehen kanssa ja viedä fiksusti asioita eteenpäin.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jani Hämäläinen

  • Laitetaan hyvä kiertämään

    Ylikersantti Petteri Burman sai joulukuussa Maanpuolustuksen aloitesäätiön stipendin tekemistään 31 aloitteesta. Vuosien 2012 – 2016 aikana tehtyjen aloitteiden tarkoituksena on lisätä materiaalin käytettävyyttä ja kehittää palvelusturvallisuutta.

  • Henkilöstöalalta pääluottamusmieheksi

    Vääpeli Jussi Niemi (41) aloitti Ilmavoimien pääluottamusmiehenä vuoden alussa. Niemi siirtyi pääluottamusmieheksi aliupseerien henkilöstöasioiden hoitajan tehtävästä.

  • Esa Ek Sergeants major Academyssa

    Sotilasmestari Esa Ek opiskelee U.S ARMY Sergeants Major Academyssä vuosina 2016-2017. Hän kertoo Ammattisotilaan lukijoille koulutuksesta ja opiskelijaelämästä USA:ssa.