Siirry sisältöön

Opintovapaalle hankkimaan osaamista

Ammattisotilas voi anoa virkavapaata opintoja varten. Virkamiehellä on oikeus virkavapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaalaki- ja asetus määrittää reunaehdot opintovirkavapaalle. Lailla ja asetuksella määritetään esimerkiksi opintovapaan hakemisen, myöntämisen sekä keskeyttämisen periaatteet.

Opintovapaaseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään yhden vuoden. Virkavapaata voi hakea julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen kotimaassa tai ulkomailla enintään kahdeksi vuodeksi, viiden vuoden aikana
Aliupseerin virkavapaan myöntää joukko-osaston komentaja tai vastaava.

Opintovirkavapaa yli viisi päivää kestävään opetukseen on haettava kirjallisena vähintään 45 päivää ennen opintojen alkua. Enintään viisi päivää kestäviin opintoihin on haettava 15 päivää ennen opintojen aloitusta. Muista siis hakea virkavapaa ajoissa.

Työnantajan on mahdollista siirtää opintovapaan alkua enintään kuudella kuukaudella tai harvemmin käynnistyvien opintojen osalta enintään seuraavien opintojen alkuun. Opintoja voi siirtää vain, jos opintojen suunniteltu aloitus aiheuttaa merkittävää haittaa työnantajan toiminnalle. Tämänkin takia virkavapaahakemuksen kanssa on järkevää olla ajoissa liikkeellä. Näin työnantaja pystyy varautumaan hyvissä ajoin työntekijän virkavapaaseen ja työtehtävien hoidon järjestelyihin virkavapaan aikana.

Opintovirkavapaa on lähtökohtaisesti palkatonta. Jossakin tapauksissa opintovirkavapaalla hankittu osaaminen liittyy merkittävästi virkamiehen tehtävien hoitoon, tai hankittu osaaminen on muuten merkittävää Puolustusvoimien toiminnan kannalta. Tällaisissa tapauksissa työnantaja voi päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä. Päätöksen virkavapaan palkallisuudesta tekee Pääesikunnan Henkilöstöosasto, hallinto- tai tulosyksikön esityksestä (Pääesikunnan määräys henkilöstösuunnittelu Puolustusvoimissa). Huomioithan, että palkattomalla virkavapaalla voi olla vaikutusta eläkkeen kertymiseen. Opintovapaan vaikutukset eläke-etuihin voit tarkastaa Kevasta.

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen joustavamman yhteensovittamisen. Opintovapaata voidaan antaa tarpeen mukaan yksittäisinä päivinä, jolloin opintojen välissä ollaan työssä. Tai opintojen näin vaatiessa pidempänä yhtenäisenä jaksona. Opintojen aikataulutus kannattaa suunnitella huolella.

Yli 50 päivää kestävä opintovapaa on mahdollista keskeyttää, mutta on huomioitava, että ilmoitus on jätettävä neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Opintovapaata suunniteltaessa kannattaa muistaa riittävä ennakointi, suunnitelmallisuus ja avoimuus. Tukea opintovapaa-asioissa voit pyytää myös omalta luottamusmieheltäsi ja joukko-osaston henkilöstöhallinnosta.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kuva: Asta Ruuskanen

  • Muista päivittää tehtävänkuvauksesi

    Jokaisella Puolustusvoimien työntekijällä on PVSAP-Fiori tehtävänkuvausjärjestelmässä kuvaus omasta tehtävästä. Esimies määrittelee järjestelmään alaisilleen ne työt, jotka alaisen on omassa tehtävässään suoritettava.

  • Ammattisotilaan pukeutuminen

    Puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva ovat velvollisia palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.

  • Tehtävänkuvaus on virkamiehen työohje

    Osana kehityskeskusteluun valmistautumista tulee jokaisen käydä oma tehtävänkuvauksensa huolellisesti läpi. Erityisesti jos tehtävänkuvauksen vahvistamispäivästä on yli 2 vuotta aikaa, sen sisältöä tulee tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa päivittää.