Siirry sisältöön

Opintovapaalle hankkimaan osaamista

Ammattisotilas voi anoa virkavapaata opintoja varten. Virkamiehellä on oikeus virkavapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaalaki- ja asetus määrittää reunaehdot opintovirkavapaalle. Lailla ja asetuksella määritetään esimerkiksi opintovapaan hakemisen, myöntämisen sekä keskeyttämisen periaatteet.

Opintovapaaseen ovat oikeutettuja henkilöt, joiden palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään yhden vuoden. Virkavapaata voi hakea julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen kotimaassa tai ulkomailla enintään kahdeksi vuodeksi, viiden vuoden aikana
Aliupseerin virkavapaan myöntää joukko-osaston komentaja tai vastaava.

Opintovirkavapaa yli viisi päivää kestävään opetukseen on haettava kirjallisena vähintään 45 päivää ennen opintojen alkua. Enintään viisi päivää kestäviin opintoihin on haettava 15 päivää ennen opintojen aloitusta. Muista siis hakea virkavapaa ajoissa.

Työnantajan on mahdollista siirtää opintovapaan alkua enintään kuudella kuukaudella tai harvemmin käynnistyvien opintojen osalta enintään seuraavien opintojen alkuun. Opintoja voi siirtää vain, jos opintojen suunniteltu aloitus aiheuttaa merkittävää haittaa työnantajan toiminnalle. Tämänkin takia virkavapaahakemuksen kanssa on järkevää olla ajoissa liikkeellä. Näin työnantaja pystyy varautumaan hyvissä ajoin työntekijän virkavapaaseen ja työtehtävien hoidon järjestelyihin virkavapaan aikana.

Opintovirkavapaa on lähtökohtaisesti palkatonta. Jossakin tapauksissa opintovirkavapaalla hankittu osaaminen liittyy merkittävästi virkamiehen tehtävien hoitoon, tai hankittu osaaminen on muuten merkittävää Puolustusvoimien toiminnan kannalta. Tällaisissa tapauksissa työnantaja voi päättää palkallisen virkavapaan myöntämisestä. Päätöksen virkavapaan palkallisuudesta tekee Pääesikunnan Henkilöstöosasto, hallinto- tai tulosyksikön esityksestä (Pääesikunnan määräys henkilöstösuunnittelu Puolustusvoimissa). Huomioithan, että palkattomalla virkavapaalla voi olla vaikutusta eläkkeen kertymiseen. Opintovapaan vaikutukset eläke-etuihin voit tarkastaa Kevasta.

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen joustavamman yhteensovittamisen. Opintovapaata voidaan antaa tarpeen mukaan yksittäisinä päivinä, jolloin opintojen välissä ollaan työssä. Tai opintojen näin vaatiessa pidempänä yhtenäisenä jaksona. Opintojen aikataulutus kannattaa suunnitella huolella.

Yli 50 päivää kestävä opintovapaa on mahdollista keskeyttää, mutta on huomioitava, että ilmoitus on jätettävä neljä viikkoa ennen työhön paluuta. Opintovapaata suunniteltaessa kannattaa muistaa riittävä ennakointi, suunnitelmallisuus ja avoimuus. Tukea opintovapaa-asioissa voit pyytää myös omalta luottamusmieheltäsi ja joukko-osaston henkilöstöhallinnosta.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kuva: Asta Ruuskanen

  • Vuosilomien suunnittelu

    Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

  • Luottamusmies tukena työelämän haasteissa

    Kun ihmiset toimivat yhdessä, niin kuin pääsääntöisesti työpaikoilla toimitaan, ei yhteentörmäyksiltäkään voi välttyä. Nykyään asioita ja epäkohtia otetaan aiempaa rohkeammin esille ja siten niihin päästään myös puuttumaan aiemmin.

  • Kouluttautuminen kannattaa

    Tornin etusivulla kannustetaan aliupseereita hakeutumaan Basic Leader Course (BLC) –kurssille. Sotakoulut ovat tuottaneet täydennyskoulutuskalenterinsa ensi vuodelle ja joukko-osastojen koulutussihteerit etsivät opiskelijoita ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin.