Siirry sisältöön

Virkamatka ja kulukorvaukset

Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle. Virkamatkustamisen periaatteet määritellään matkakustannusten korvaamisesta tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa, jota kutsutaan matkustussäännöksi.

Esimies hyväksyy virkamatkat ja niistä aiheutuvat kustannukset. Virkamiehen on selvitettävä ennen virkamatkaa matkamääräyksen antavalle esimiehelleen tiedot matkan tarkoituksesta ja toteutustavasta. Virkamiehen on myös arvioitava virkamatkasta aiheutuvat kustannukset ja kerrottavat perusteet mahdolliselle matkaennakolle.

Virkamatkaa suunnitellessa virkamiehen ja esimiehen on otettava huomioon, että matka on suoritettava niin lyhyessä ajassa ja niin pienin kustannuksin kuin se on käskettyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen kannalta mahdollista. Usein nämä asiat voivat olla ristiriidassa keskenään. Siksi näistä on syytä keskustella esimiehen kanssa ennen virkamatkalle lähtöä.

Virkamiehen asunnon ja varsinaisen virkapaikan väliset matkat eivät ole virkamatkoja. Työmatkoista syntyviä kuluja voi työntekijä kuitenkin ilmoittaa henkilökohtaisessa verotuksessaan vähennettäväksi.

Virkapaikalla ja virantoimituspaikalla on eroa. Virka- tai työpaikkana tarkoitetaan Valtion matkustussäännön mukaan asianomaisen kiinteää toimipaikkaa, jossa hän työskentelee tai sitä vastaavaa paikkaa. Virantoimituspaikkana tarkoitetaan taas paikkaa, jonne virkamies on määrätty virkapaikaltaan hoitamaan virkaansa kuuluvia tai hänelle muutoin annettuja tehtäviä. Virkamiehen virkapaikka voidaan siirtää. Tuolloin asiasta tulee ilmoittaa virkamiehelle kirjallisesti. Ilmoituksessa on kerrottava siirtymispäivä ja siirron todennäköinen kestoaika. Jos siirrosta ei ilmoiteta kirjallisesti, ei virkapaikka siirry ja virkamies on oikeutettu saamaan matkakustannuksistaan korvausta.

Virkamatkoista aiheutuvat, korvattavat matkakustannukset on määritelty matkustussäännössä. Virkamiehelle korvataan ne ylimääräiset menot, joita hänelle virkamatkasta aiheutuu. Majoituskulujen ja varsinaisesta matkustamisesta aiheutuneiden kulujen lisäksi virkamatkoilta maksetaan päivärahaa. Verohallinto määrittää vuosittain verottoman päivärahan enimmäismäärän.

Päivärahan suuruus määräytyy matkakohteen ja virkapaikan tai kodin välisen etäisyyden sekä matkaan käytetyn ajan mukaan. Päivärahaa voidaan maksaa virkamatkasta, mikä ulottuu yli 15 kilometrin päähän virkapaikalta tai kotoa. Osapäiväraha maksetaan 6 – 10 tunnin pituisilta virkamatkoilta ja kokopäiväraha yli 10 tunnin virkamatkoilta. Kotimaan päiväraha on tällä hetkellä 51 euroa ja osapäiväraha 25 euroa. Jos virkamies saa tai hänen olisi mahdollista saada matkan aikana maksuton ateria, maksetaan osa- tai kokopäiväraha puolitettuna. Päivärahat ja muut matkasta aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan ja maksetaan matkalaskulla.

Matkustettaessa sotilaat voivat olla oikeutettuja virkamiesten matkapäiväkorvaukseen. Korvauksen maksamisen perusteena on se, että virkamies määrätään matkustamaan vahvistetussa työvuoroluettelossa suunniteltuna vapaapäivänään. Muistakaa, että yllättävä ja/tai suunnittelematon virkamatka eivät ole perusteita vahvistetun työvuoroluettelon muuttamiselle.

Turvallista virkamatkaa!

Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

  • Yhteistoiminnassa asioita eteenpäin

    Tauoilla, työn lomassa tai kahvipöydissä käydään usein keskustelua asioista, jotka omassa työssä tai työympäristössä vaatisivat muutosta tai parannusta. Monesti keskusteluissa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin.

  • Luottamusmies tukena työelämän haasteissa

    Kun ihmiset toimivat yhdessä, niin kuin pääsääntöisesti työpaikoilla toimitaan, ei yhteentörmäyksiltäkään voi välttyä. Nykyään asioita ja epäkohtia otetaan aiempaa rohkeammin esille ja siten niihin päästään myös puuttumaan aiemmin.

  • Hyvä käytös on sallittua

    Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.