Siirry sisältöön

Siirtovelvollisille tukea muuttoihin

Laki Puolustusvoimista määrittää aliupseerivirkojen olevan Puolustusvoimien yhteisiä. Virkamiehille tämä tarkoittaa siirtovelvollisuutta Puolustusvoimien eri työpisteiden välillä.

Siirtyminen uuteen tehtävään ja samalla muuttaminen uuteen asuinympäristöön aiheuttaa runsaasti ylimääräisiä järjestelyitä ja kuluja. Puolustusvoimien virkamiesten osalta on sovittu erillinen sopimus kattamaan näitä muutosta- ja siirrosta aiheutuvia kustannuksia.

Työnantaja pyrkii ajoittamaan tehtävään määräykset siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi lasten koulunkäynnin järjestelyille. Lähtökohtana myös on, ettei virkamiehen edellytetä olevan uudessa tehtävässä alle kolmen kuukauden aikaikkunassa. Mikäli uusi työnantaja tarvitsee virkamiehen työpanosta alle kolmessa kuukaudessa uudella paikkakunnalla, on virkamies virkamatkalla, kunnes kolme kuukautta on kulunut. Virkamiehelle korvataan kustannukset normaaleiden virkamatkamääräysten mukaisesti.

Siirtymiseen liittyvien järjestelytoimenpiteiden laajuus riippuu siitä, muuttaako myös virkamiehen perhe uudelle työskentely paikkakunnalle. Virkamiehen siirtyessä asumaan erilleen perheestään voidaan hänelle korvata 36 kuukauden ajan erillään asumisen korvauksia työssäolovuorokausilta. Korvaukset ovat suuruudeltaan 30 % kotimaan päivärahasta. Erillään asumista voidaan tukea korvaamalla matkakustannuksia 78 edestakaisen matkan osalta. Näitä matkoja voidaan tehdä kerran viikossa.

Kun virkamies perheineen muuttaa uudelle paikkakunnalle, voidaan hänelle maksaa muuttokorvaus. Se on porrastettu muuttavien henkilöiden mukaan seuraavasti: yhden henkilön muuttaessa 1681,88 euroa, kahden henkilön muuttaessa 2522,82 euroa ja kolmen tai enemmän henkilön muuttaessa 3363,76 euroa. Virkamiehen muuttaessa yksin, hänelle voidaan maksaa yhden henkilön korvaus. Korvauksella on tarkoitettu katettavan niitä ylimääräisiä kustannuksia, joita muutosta muodostuu.

Kun virkamies perheineen muuttaa uudelle paikkakunnalle, voidaan hänelle maksaa muuttokorvaus.

Itse muutto kannattaa valmistella hyvin ja käyttää työnantajan kilpailuttamia muuttopalveluita. Näin muutto onnistuu ammattilaisten tekemänä ja vakuutusturva on kunnossa muuton aikana. Muuttoa varten virkamies voi hakea kolme vuorokautta palkallista virkavapaata. Lisäksi virkamiehelle sekä yhdelle perheenjäsenelle voidaan korvata muuton valmisteluun liittyvät matkakustannusten kolmelta edestakaiselta matkalta sekä kolmelta majoittumisvuorokaudelta uudella paikkakunnalla tai muuton jälkeen vanhalla paikkakunnalla asioiden hoitamista varten.

Asumisjärjestelyt ovat aina yksilöllisiä, mutta suunnitellessa vuokrausta kannattaa kartoittaa myös Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen tarjonta paikkakunnalta. Palvelussuhdeasuntoihin voi hakea vuokratukea, jolloin asumiskustannukset ovat alhaisemmat neljän vuoden ajan. Vuokratukea on mahdollisuus saada myös yksityisen vuokranantajan asuntoihin. Tämä vaihtoehto vaatii sen, ettei Puolustusvoimilla ole tarjota palvelussuhdeasuntoja kohdepaikkakunnalla.

Työaikajärjestelyt ja työskentelytavat ovat muuttuneet Puolustusvoimissa viimeisten kymmenen vuoden aikana ja muutoksien heijastaminen sopimuksiin on tärkeää. Aliupseeriliiton jäsenten tuleekin puhua ääneen haasteista, joita siirrot aiheuttavat, jotta tukimuodoista voidaan kehittää entistä parempia.

Teksti: Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

    Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

  • Sotilaspuvun käytön periaatteet

    Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.

  • Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

    Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.