Siirry sisältöön

Määrätietoista osaamisen kehittämistä

Henkilöstön edustajan osaamisen kehittämisen tulee olla määrätietoista ja tavoitteellista. Pelkästään karismaattinen luonne ja hyvät sosiaaliset taidot eivät riitä, vaikka niistä onkin kiistämättä hyötyä.

Aliupseeriliitto on rakantanut omaa henkilöstönedustajien koulutusjärjestelmänsä neljän osaamisalueen ympärille. Henkilöstön edustajan tuloksellinen ja tehokas toiminta perustuu sopimus-, toimintaympäristö- ja viestintäosaamiseen sekä henkilökohtaisien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Aliupseeriliiton luottamusmiehet aloittivat uuden toimikauden maaliskuun alussa. Neljän vuoden aikana heidän osaamistaan kehitetään edellä mainittujen osa-alueiden perus- ja jatkokursseilla. Luottamusmiesten kouluttautumista seurataan ja jokaiselle toimijalle pyritään tarjoamaan koulutusta nousujohteisesti.

Vuorovaikutteinen ja aktiivinen toiminta mahdollistaa ongelmatilanteisiin puuttumisen ja oikea-aikaisen vaikuttamisen.

Sopimusosaamisen kehittämisellä tarkoitetaan ymmärrystä edustettaviin vaikuttavista määräyksistä ja sopimuksista sekä niiden soveltamisohjeista. Henkilöstön edustajan ei tarvitse osata ulkoa sopimustekstejä. Olennaisinta on tilanteiden ja niihin liittyvien sopimusmääräysten tunnistaminen. Henkilöstönedustajien on kyettävät tunnistamaan keskusteluista asiat ja niihin liittyvä määräykset. Tekstimuodot on aina varmistettava itse sopimuksista, koska sanamuodot ovat usein merkityksellisiä soveltamisen lopputuloksen kannalta.

Toimintaympäristön tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja. Aliupseeriliiton jäsenistö ei toimi työpaikoilla yksin. Kaikkeen toimintaan liittyy työnantajia, asiantuntijoita, esimiehiä, muita järjestöjä ja muita henkilöstöryhmiä sekä varuskuntien ympäröivä yhteiskunta. Henkilöstön edustajan on tunnistettava yhteistoimintaosapuolet sekä sopimusten kannalta keskeiset neuvotteluosapuolet. Työelämän kokonaisvaltainen ja tuloksellinen kehittäminen vaatii yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen kanssa. siksi heidän toimijoidensa tunnistaminen omasta hallintoyksiköstä on tärkeää.

Haluamme, että jäsenet saavat laadukasta edunvalvontapalvelua kaikilla työpaikoilla.

Viestintäosaaminen on tärkeää henkilöstöedustajan työn näkyväksi tekemisen kannalta. Vuorovaikutteinen ja aktiivinen toiminta mahdollistaa ongelmatilanteisiin puuttumisen ja oikea-aikaisen vaikuttamisen. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla viestinnällä pystytään myös ennaltaehkäisemään virheellisten sopimustulkintojen syntymistä. Viestinnän tulee olla vuorovaikutteista ja sen tulee mahdollistaa henkilöstöedustajan aidon kohtaamisen jäsenistön kanssa.

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan kykyä käsitellä vaikeita asioita sekä keinoja purkaa ”reppua”, jotta se ei muodostu liian raskaaksi kantaa. Henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen vaatii aikaa. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstöedustajien resilienssiä ja ongelmanratkaisukykyä. Henkilökohtaisten ominaisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen palvelee henkilöstön edustajaa myös omassa arjessa eteen tulevien haasteiden ratkaisemisessa.

Aliupseeriliitto tarjoaa henkilöstöedustajilleen koulutusta, mikä edistää heidän kykyään hoitaa haastavia tehtäviä itsenäisesti. Koulutusten aikana on myös mahdollisuus verkostoitua muiden samaa tehtävää hoitavien kanssa. Haluamme, että jäsenet saavat laadukasta edunvalvontapalvelua kaikilla työpaikoilla.

Nordic Drones

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

    Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.

  • Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

    Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.

  • Luottamusmiesvaalit lähestyvät

    Nykyisten luottamusmiesten toimikausi päättyy 29.2.2024. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan.