Siirry sisältöön

Ensimmäinen edustajakokous etänä

Aliupseeriliiton edustajakokous toteutettiin koronapandemian takia erityisjärjestelyin. Kokoukseen osallistui 18 jäsenyhdistyksen varsinaisten kokousedustajien lisäksi liiton hallitus, pääluottamusmiehet ja liiton toimiston henkilökunta.

Valtaosa kokoukseen ilmoittautuneista osallistui siihen etäyhteydellä. Varsinaisella kokouspaikalla oli vain muutamia osallistujia.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka kertoo, että yhdistysten puheenjohtajat olivat tutustuneet kokouksessa käsiteltäviin asioihin syyskuussa puheenjohtajapäivillä. Kokouskutsu ja kaikki kokouksen aikana käsitellyt liitteet toimitettiin yhdistyksiin lokakuun alussa. Kokoukseen osallistuvat saivat hyvissä ajoin ennen kokouspäivää ohjeet kokouksen teknisistä järjestelyistä ja toiminnasta kokouksen aikana.

Kokous sujui Surkan mukaan mallikkaasti. Kokoukseen ilmoittautuminen ja esityslistan mukaisten asioiden käsittely sujuivat suunnitelman mukaisesti.

Ilmoittautuminen vaati normaalia pitemmän ajan tekniikan testaamisen takia. Varsinaisten kokousasioiden läpivienti eteni kuitenkin normaaliin tapaan. Suuret kiitokset tästä kokouksen puheenjohtajalle Tero Ruokoselle.

Koska tämä oli Aliupseeriliiton historian ensimmäinen etäkokous, Surkka halusi kuulla, miten osallistujat kokivat uuden tavan osallistua päätöksentekoon.

Kokoukseen osallistuneet yhdistysten edustajat saivat kokouksen jälkeen palautekyselyn, jossa selvitettiin etäkokoukseen valmistautumista, sen teknistä toteutusta sekä kokemuksia päätöksenteosta. Saadut palautteet ovat olleet rohkaisevia. Meillä kaikilla on jatkossakin hyvät valmiudet päätöksentekoon myös etänä.

Jäsenmäärä kasvoi 2019

Edustajakokous käsitteli Aliupseeriliiton vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Aliupseeriliiton vuoden 2019 toimintakertomuksen mukaan liiton järjestäytymisaste oli noin 90 %. Järjestäytymisasteen nousuun vaikutti luottamusmiesten ja muiden paikallisten toimijoiden aktiivinen rekrytointityö. Aliupseeriliitossa oli vuoden 2019 lopussa 3296 jäsentä.

Surkka kertoo, että yksi keskeinen tavoite edunvalvonnassa saavutettiin vuonna 2019 kun uusi vaativuusluokka, AU8, avattiin.

–  Tämä on ollut Aliupseeriliiton tavoitteena useita vuosia. Samalla neuvottelukierroksella saavutimme myös muita jäsenillemme tärkeitä tavoitteita. Palkkataulukon kehittämisen lisäksi saimme korjattua tiettyjen alojen lisiä hieman parempaan suuntaan.

Vuoden 2019 jäsenmaksutuotot nousivat hieman ennakoitua enemmän ja liiton tilinpäätös oli ylijäämäinen. Samalla kulujen määrä oli hieman ennakoitua alhaisempi.

Ammattikuntaidentiteetti painopisteenä

Edustajakokous käsitteli myös vuoden 2021 toimintasuunnitelman, päätti jäsenmaksun suuruudesta sekä vahvisti liiton talousarvion. Vuoden 2021 kantavana teemana Aliupseeriliitossa on me-hengen ja ammattikuntaidentiteetin vahvistaminen. Surkka kertoo, että Aliupseeriliitto jatkaa jäsenpalveluiden kehittämistä ja jäsenrekrytoinnin vahvistamista. Liitto kehittää toimintavuoden aikana hallinnon etäpäätöksentekomalleja ja -työtapoja.

Koronapandemian takia järjestämme ainakin keväälle suunnitellut tilaisuudet ensisijaisesti etänä. Ensi vuoden päätapahtumamme on syyskuulle suunniteltu koko jäsenistölle avoin jäsentilaisuus. Toivon, että pandemia on laantunut siihen mennessä.

Virastoeräneuvotteluilla on tärkeä rooli aliupseerien edunvalvonnassa. Vuonna 2020 alkaneet neuvottelut saatetaan Surkan mukaan päätökseen vuoden 2021 alkupuolella.

Neuvottelutavoitteissamme on lukuisia jäsentemme esittämiä ja edustajakokouksen hyväksymiä neuvottelutavoitteita. Tässäkin kokouksessa hyväksyttiin uusia tavoitteita.

Aliupseeriliiton talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenmaksu säilyy edellisten vuosien tasolla. Liiton jäsenmäärän ja sen myötä jäsenmaksutulojen ennakoidaan nousevan ensi vuonna. Liiton talous on Surkan mukaan vakaalla pohjalla eikä siihen kohdistu merkittäviä riskitekijöitä.

Marraskuussa saamamme tiedon mukaan työttömyyskassan jäsenmaksu tulee nousemaan vuoden 2021 alusta lukien. Muut merkittävät talousarvioon vaikuttavat menoerät ovat koko jäsenistölle suunniteltu jäsentilaisuus sekä syksyllä toteutettava jäsentutkimus.

Säännöt päivitettiin nykyaikaan

Puheenjohtaja Surkka kertoo, että koronapandemian myötä tuli tarpeelliseksi päivittää Aliupseeriliiton säännöt siten, että jatkossa osallistuminen edustajakokoukseen on mahdollista myös etäyhteyden avulla.

Tänä vuonna eduskunnan antama poikkeuslaki mahdollisti etäkokouksen pitämisen. Jatkossa Aliupseeriliiton hallitus voi tarjota etäosallistumismahdollisuuden oman harkintansa mukaan. Uusi sääntökirjaus mahdollistaa myös hallituksen jäsenten vaalin toteuttamisen sähköisesti, kuten vuoden 2019 luottamusmiesvaalitkin toteutettiin.

Samalla kun sääntöihin lisättiin etäosallistumismahdollisuus, hallitus kävi Surkan mukaan säännöt muiltakin osin läpi. Koska osa sääntöjen kirjauksista ei enää vastannut tämän päivän tarpeita, hallitus päätti esittää sääntöihin joitakin muitakin muutoksia.

–  Hallitus näki, että säännöt eivät kaikilta osin vastanneet enää Aliupseeriliiton toiminnallisia tarpeita. Tästä esimerkkinä on kaivattu uudistus hallituksen ja puheenjohtajan kausien vaihtumisesta. Uusien sääntöjen mukaan varsinaisessa edustajakokouksessa valittavan hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi alkaa jatkossa seuraavan kalenterivuoden alussa.

Surkka nostaa esille myös hyödyllisen muutoksen edustajakokouksen koolle kutsumiseen.

Nykyisten sääntöjen mukaan edustajakokouskutsut on lähetettävä kirjepostilla. Sääntömuutoksen myötä kutsun voi lähettää myös sähköpostilla.

Edustajakokouksen hyväksymä sääntömuutos on lähtenyt Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Uudet säännöt astuvat voimaan, kun ne on rekisteröity Yhdistysrekisteriin.

Edustajakokous päivitti myös hallinnolliset ohjeet, missä täsmennetään edustajakokouksissa tehtäviin henkilövalintoihin ja äänestämiseen liittyviä yksityiskohtia. Menettelytavat henkilövalinnoille ja äänestämiselle edustajakokouksessa -ohje on julkaistu jäsensivuilla.

Kun edustajakokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu, se julkaistaan jäsensivuilla.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Alpola jäsenkäyttöön huhtikuussa

    Pasilan asunnon nimeksi tuli Alpola. Kolmen makuuhuoneen nimiksi tulivat Värvätty, Sotilasammattihenkilö ja Aliupseeri. Jäsensivuilla toteutettuun jäsenäänestykseen osallistui 60 jäsentä. Voittajaehdotukset palkittiin lahjakorteilla. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvottiin yllätyspalkintoja.

  • Ansioituneita aliupseereita palkittiin

    Aliupseeriliitto palkitsi ansioituneita aliupseereita ansiomitaleilla edustajakokouksen yhteydessä. Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin Vuoden aliupseeri.