Siirry sisältöön

KIKY-työaikapankin käyttö

Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.

Ihan sellaisenaan ei tuota poistoa kuitenkaan sovittu tehtäväksi, vaan poistettavat tunnit pitää kompensoida. Puolustusvoimissa päätettiin ottaa käyttöön kalenterivuoteen sijoittuva uusi 14 tunnin työaikapankkijärjestely (jatkossa KIKY-pankki).

Puolustusvoimat julkaisi kesällä ohjeen AR10389, jossa ohjeistetaan tämän uuden työaikapankin käyttö. Ohjeesta huolimatta asia on herättänyt lukuisan määrän kysymyksiä niin esimiesten kuin alaisten keskuudessa. Jotta tätä uutta KIKY-pankkia ei sotkettaisi Puolustusvoimien työaikasopimuksessa jo entuudestaan oleviin työaikapankkeihin, koostan tähän muutaman periaatteen jolla tämä eroaa muista työaikapankeista.

KIKY-pankki on siis jokaisen jaksotyötä tekevän Puolustusvoimien työntekijän käytössä 2.8.2021 alkaen. Sen käyttöönottoon tai tuntien teettämiseen ei tarvita virkamiehen erillistä suostumusta, vaan se voidaan ottaa käyttöön työnantajapäätöksellä. Se miten tämä KIKY-pankki eniten eroaa muista käytössä olevista työaikapankeista, on pankkiin siirrettävät tunnit. KIKY-pankkia voidaan käyttää vain niihin työtunteihin, jotka laaditaan etukäteen ja suunnitelmallisesti työvuoroluetteloon säännöllisen työajan ylittäviksi tunneiksi. Työaikasuunnitelmaan kirjoitetaan esim. ”ylityöt siirretään KIKY-pankkiin”. KIKY-pankkiin ei siis voi siirtää tunteja tilanteissa, joissa painavien syiden johdosta joudutaan poikkeamaan vahvistetusta työvuoroluettelosta ja teettämään virkamiehellä lisä- tai ylityötä.

Työtunnit ovat siirrettävissä KIKY-pankkiin vasta kolmiviikkoisjakson päätyttyä, jolloin tiedetään tosiasiallisesti jakson säännöllisen työajan ylitys. Tunteja KIKY-pankkiin voi kalenterivuoden aikana siirtää korkeintaan tuo 14. Ja koska pankki on kalenterivuoteen sijoittuva, on pankkiin teetetyt tunnit annettava vastaavana vapaa-aikana saman kalenterivuoden aikana. Tunteja voi käyttää vapaana joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Ellei vapaata ole pidetty, on tunnit korvattava rahana maksamalla yksinkertainen tuntipalkka kultakin pankissa olevalta tunnilta. Tunnit, joita ei ole pidetty vapaana, on maksettava viimeistään 15.2. seuraavana vuonna.

KIKY-pankkia tulee käyttää vain virkamieskohtaisesti ja vain työnantajan tarpeeseen perustuen kuten tavanomaisia ylitöitäkin käytetään. Kyse ei ole kollektiivipankista, jota tulisi käyttää kaikkien kesken tasapuolisesti, vaikka jossain on asiaa niinkin tulkittu. Jos tosiasiallista tarvetta KIKY-pankin käytölle ei ole, voi työnantaja myös jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Jossain hallintoyksiköissä asia onkin ohjeistettu niin, että KIKY-kompensaatiotuntien teettämistä ei edellytetä henkilöstölle, jolla ei ole tarvetta työskennellä yli säännöllisen työajan.

Lue myös

>> Kiky-pidennykset poistuvat

>> Työaikapankkien viidakko


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Yhteistoimintaa valtakunnallisesti

    Puolustusvoimien henkilöstön asemaan, työoloihin ja työtehtäviin vaikuttavat muutokset on käsiteltävä yhteistoiminnassa. Puolustusvoimien yhteistoimintaelimessä yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja puolustusvoimien palkattu henkilöstö.

  • Ilmavoimat lyhentää koulutusvelkaa

    Aliupseereiden tehtävät ovat vaativoituneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia. Aliupseereiden täydennyskoulutusjärjestelmä on myös kokenut muutoksia, eikä ole täysin pystynyt vastaamaan siihen, millaisia tehtäviä aliupseereille on kohdistettu.

  • Pääluottamusmies joukko-osastovierailulla

    Aliupseeriliiton pääluottamusmiestehtävään liittyy olennaisesti jalkautuminen joukko-osastoihin ja perehtyminen jäsentemme työarkeen. ”Jalkaudu ja kuuntele” on kantava teema luottamusmiestyössä kaikilla edunvalvonnan tasoilla.