Siirry sisältöön

Koulutustuki ja palvelusaikakorvaus määräaikaisissa viroissa palveleville

Aliupseerit voidaan nimittää virkoihin, määräaikaisiin virkoihin tai erityistapauksessa määräaikaiseen virkasuhteeseen. Määräaikaisissa viroissa palvelus voi jatkua kokonaisuudessaan aina 15 vuoteen saakka.

Tällä hetkellä yli 700 aliupseeria palvelee määräaikaisessa virassa.

Määräaikaisessa aliupseerin virassa palvelu kerryttää koulutustukea ja kolmen vuoden palveluksen jälkeen sitä on mahdollisuus hyödyntää. Määräaikaisuuden päättyessä on mahdollista saada palvelusaikakorvaus, josta vähennetään mahdollisesti käytetty koulutustuki. Koulutustukea tai palvelusaikakorvausta ei kuitenkaan makseta, jos aliupseeri on tarkoitus nimittää toistaiseksi Puolustusvoimien muuhun virkaan.

Koulutustuella on tarkoitus tukea ennen määräaikaista virkaista virkaa hankitun osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä tai täysin uuden osaamisen hankkimista. Järjestelyllä pyritään mahdollistamaan virkasuhteen päättyessä henkilön uudelleen sijoittuminen työmarkkinoille. Koulutustukea on voinut hakea pääsääntöisesti opintovapaalain mukaisista opinnoista muodostuvien kustannusten kattamiseen. Mikäli aliupseeri palkataan toistaiseksi Puolustusvoimien muuhun sotilasvirkaan vuoden kuluessa määräaikaisuuden päättymisestä, voidaan enintään puolet maksetuista etuuksista periä takaisin.

Hallintoyksiköt tekevät päätökset mahdollisesta koulutustuen käytöstä virkamiehen hakemuksen perusteella. Koulutustuen osalta syntyneistä kustannuksista pitää esittää asianmukaiset todenteet. Hallintoyksikkö tekee esityksen palvelusaikakorvauksen maksamisesta pääesikunnalle. Palvelusaikakorvaus perustuu laki puolustusvoimista ja esityksen tekeminen hallintoyksiköstä on työnantajan velvollisuus. Palvelusaikakorvaus on maksettava kahden vuoden kuluessa palveluksen päättymisestä.

Palvelusaikakorvausten maksamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan hallinto-oikeudessa. Tällä hetkellä päätöstä odottaa tapaus, jossa aliupseeri oli palvellut määräaikaisissa viroissa kaksi täyttä 5 vuoden määräaikaisuutta ja viimeinen määräaikaisuus päättyi ennen 5 vuoden täyttymistä.

Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Yhteistoiminta hallintoyksikössä

    Yhteistoiminta on työtehtäviin, työskentelytapoihin, työympäristöön, työkaluihin ja työaikoihin vaikuttamista. Työnantajan erityispiirteistä johtuen vaikuttamisen on Puolustusvoimissa oltava oikeaaikaista ja tapahduttava oikeassa paikassa.

  • Yhteistoiminnalla tietoa päätöksenteon tueksi

    Yhteistoiminnan (YT) tarkoituksena on antaa henkilökunnalle vaikutusmahdollisuus omaan työhön liittyviin asioihin. Lisäksi työnantaja saa sen myötä tietoa työpaikan ja työolosuhteiden kehittämiseksi.