Siirry sisältöön

Ammattisotilas on myös virkamies

Virkamiehiä koskevat oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin. Aliupseerit ja sopimussotilaat saavat jo perehdytyksen aikana tietoa heitä koskevista työelämän pelisäännöistä.

Sotilaat nimitetään aluksi määräaikaiseen virkaan. Aliupseereilla määräaikaisuus kestää pääsääntöisesti viran luonteen vuoksi enintään viisi vuotta. Virkaan hakeminen, viran luonne, sekä virkaan nimittäminen perustuu perustuslakiin, Valtion virkamieslakiin, Lakiin puolustusvoimista, Valtion virkamiesasetukseen, Valtioneuvoston asetukseen puolustusvoimista, sekä Pääesikunnan määräykseen HQ183 Aliupseerien henkilöstöasioiden hoito.

Ammattisotilas on virkamies. Virkamiehen yleiset velvollisuudet määrätään Virkamieslain 4. luvussa ja ammattisotilaan erillisistä velvollisuuksista määrätään tarkemmin laissa Puolustusvoimista.

Valtion virkamieslain mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Virkamiestä velvoitetaan käyttäytymään asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Laki puolustusvoimista määrää ammattisotilaalle lisäksi erityisen käyttäytymisvelvoitteen myös yksityiselämän puolelle. Ammattisotilaan velvollisuudesta pitää tehtävänsä mukaista taitoa ja kuntoa perustuu myös lakiin Puolustusvoimista.

Laki puolustusvoimista määrää ammattisotilaalle lisäksi erityisen käyttäytymisvelvoitteen myös yksityiselämän puolelle.

Virkamieslain 13 § määrää työnantajan huolehtimaan, että virkamiehelle annetaan virkasuhteen edut ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat. Palvelussuhteen ehdoista on sovittu muun muassa Valtion virka- ja työehtosopimuksessa, sekä aliupseereiden palkkausjärjestelmästä tehdyssä tarkentavassa virkaehtosopimuksessa. Tehtävä- ja henkilökohtaisesta osasta muodostuvan kuukausipalkan lisäksi maksetaan erillisiä lisiä tai korvauksia, joista on sovittu virkaehtosopimuksen lisäksi joko Puolustusvoimien työaikasopimuksessa tai erillisillä sopimuksilla. Korvaukset ovat joko suoritusperusteisia tai tehtäväkohtaisia. Virkaehtosopimuksessa on työajan lisäksi sovittu myös esimerkiksi oikeudesta lomaan sekä perhevapaisiin.

Virkamiehellä on virkamieslain mukainen yhdistymisvapaus. Rikoslain 45 luvussa erikseen määrätään, että sotilastehtävissä palveleva henkilö ei saa kuulua poliittiseen puolueeseen tai sitä tukevaan yhdistykseen. Virkamieslain sekä tasa-arvolain mukaan jokaista virkamiestä tulee kohdella tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole virkamiesten tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Aliupseereiden koulutuksesta määrätään normilla Puolustusvoimien täydennyskoulutus HP910 ja perehdyttämisestä Pääesikunnan erillisellä määräyksellä.

Perustason yhteisiin opintoihin kuuluu vuoden 2024 alusta erillinen osio virkamiesten velvollisuuksista ja oikeuksista. Virkamiestä ja ammattisotilasta sitoviin yhteisiin sääntöihin olisi hyvä tutustua jo uuden työntekijän perehdytysvaiheessa. Perehdytyksestä vastaa normin mukaan esimies ja apunaan hänellä voi toimia työtehtävät ja työyhteisön hyvin tunteva perehdyttäjä. Työpaikkaohjaajien, vanhimpien aliupseereiden sekä luottamusmiesten osaamista on hyvä käyttää perehdyttämisessä hyväksi. Voidaan myös nähdä, että työyhteisön jokaisella kokeneemmalla työntekijällä on vastuu nuorempien työntekijöiden ohjaamisesta uran alussa oikeaan suuntaan.

Aliupseeriliiton luottamusmiehet opastavat jäseniä ammattisotilaita koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Ongelmatilanteissa käänny heti oman luottamusmiehesi puoleen. Aliupseeriliitto julkaisee ohjeita ja artikkeleita näistä teemoista Ammattisotilas-lehdessä, jäsensivuilla sekä muilla kanavilla.

Teksti: Janne Turunen

Maavoimien pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

  • Säilytä kunniamerkkisi huolella

    Kunniamerkit ovat saajalleen arvokas kunnianosoitus. Kun merkit eivät ole käytössä, niitä kannattaa säilyttää huolellisesti ja mahdolliset tahrat ja muut käytön jäljet korjata mahdollisimman pian.

  • Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.